Produkcja siatek Fixed Knot

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Maszyny s.c. – Projektowanie i Wytwarzanie, ul. Portowa 47A, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, tel./fax: +48 77 482 61 38, tel. kom.: 697 301 456 , 502 463 353, e-mail: machines@machines3p.pl
2. Celem zbierania danych jest : a. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
b. wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
c. realizacji pozostałych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz .urz.UE L 119 z 4.05 .2016, str 1)
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ustalenia mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Ochronie Danych Osobowych bez względu na termin zawarcia umowy.